Projekty

 

Celoroční projekt Lovci perel - www.lovciperel.cz

Knihovna města Hradce Králové připravila za podpory Univerzity Hradec Králové a Klubu dětských knihoven SKIP 08 celoroční projekt pro knihovny Královéhradeckého, Pardubického kraje a část kraje Vysočina s názvem Lovci perel, určený především návštěvníkům dětských oddělení. Hra, kterou lze realizovat v městských, obecních i místních knihovnách, začala poprvé v měsíci říjnu 2012.  

Projekt Lovci perel je testováním čtenářské gramotnosti formou celoroční hry pro děti, tedy testováním toho, zda děti porozuměly tomu, co četly a zda to opravdu četly. Když si čtenář vybral knížku s označením „TOTO JE PERLORODKA" a rozhodl se do tohoto testování formou hry zapojit, dostal ke každé knížce hrací kartu a možnost získat body v podobě „skutečných" perel. Jednu perlu měl čtenář jistou za správné vyplnění karty - zodpovězení otázek z přečtené knížky. Získání dalších perel záviselo na splnění nepovinných úkolů. Každé dítě si tak v knihovně sbíralo svou šňůru perel, případně další odměny za nepovinné úkoly.

Projekt úspěšně pokračuje i v dalších letech. Byl nabídnut knihovnám do celé republiky, průběžně jsou doplňovány též nové knihy, nové perlorodky.  Své dotazy k projektu můžete zasílat na adresu: perly@knihovnahk.cz. Za projekt zodpovídá hlavní autorka hry Bc. Alice Hrbková, která byla za tuto hru na podporu čtenářské gramotnosti pasována na Rytířku řádu krásného slova v roce 2018.

V roce 2017 se projektu spolu s autorkou hry aktivně ujala Krajská knihovna v Pardubicích, oslovila studenta Daniela Krejčího a vytvořila zcela nový web projektu www.lovciperel.cz, který může sloužit široké veřejnosti k nahlížení na perlorodky i jako nástroj pro knihovníky pro hraní této hry a též jako prostředí pro děti, které hru hrají.

 

Knihovna Fakultním pracovištěm Univerzity Hradec Králové

Knihovna je Fakultním pracovištěm Univerzity Hradec Králové od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2022 (navazuje na období od 1. září 2012).  V období před rokem 2012 měla statut metodického praviště UHK.

Spolupráce s univerzitou probíhá v několika rovinách. Jednak jako součást výuky v oboru Mediální kultura, kdy studenti ve spolupráci s knihovnou realizují své vlastní projekty. Zároveň se otevřely nové možnosti ve spolupráci s učitelskými obory  - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kdy studenti měli přímo v knihovně praxi se žáky ZŠ a připravili pro ně literární besedy.

Výrazným prvkem spolupráce bylo zapojení do projektu Littera - projekt na podporu čtenářské gramotnosti. Tradičně dobrá spolupráce je mezi hudebním oddělením knihovny a katedrou hudební výchovy a v jednání je i realizace samotné výuky některých předmětů z oblasti literární či mediální kultury v prostorách knihovny s tím, že by z přednášek mohli těžit i sami knihovníci.

Novým společným projektem KMHK a katedry českého jazyka a literatury je obnovení myšlenky nabídky knih vhodných pro biblioterapii. Součástí bude též webový portál.

 

Knihovna sídlem Informačního střediska Europe Direct

Od 1. ledna 2013 je v Knihovně města Hradce Králové v Referenčním centru otevřeno informační středisko EUROPE DIRECT Hradec Králové. Grant Evropské komise byl získán nejprve na období 2013-2017, dále na období 2018 - duben 2021 a následně na roky 2021 - 2025.

Informační síť Europe Direct zastává funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany v regionech s cílem šířit povědomí a informace o Evropské unii a aktivně podporovat diskuzi na místní a regionální úrovni.

Informační středisko ED organizuje různé přednášky, semináře, výstavy, soutěže a další akce. Pracovníci informačního střediska ED jsou zároveň pracovníky KMHK. Nabídka dalších služeb střediska:  bezplatné zodpovídání dotazů týkajících se EU, pomoc při hledání zdrojů informací o EU, informace o práci a studiu v zemích EU, zapůjčení publikací a nabídka tištěných materiálů s evropskou tematikou.
Ve spolupráci s Eurocentrem Hradec Králové zprostředkovává středisko bezplatné přednášky pro žáky základních a studenty středních a vyšších odborných škol.  Vysokoškolským studentům se zájmem o evropskou problematiku nabízí možnost absolvování stáže.

Projekty podpořené Ministerstvem kultury ČR v programu VISK 3 a Knihovna 21. století, dary EOP

2020

logo projektu Božena - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

Celoroční převážně literární projekt měl za cíl seznámení dětí všeho věku se spisovatelkou, která nechybí v žádné učebnici a jejímž dílem lze zaujmout děti od předškolního věku až po středoškoláky. Božena Němcová je navíc spjata s i naším krajem. Kreativní a zážitkové aktivity knihovny doplňují školní vzdělávání. Do aktivit se zapojily školky, školy, rodiny, komunity, akce jsou jednorázového charakteru i celoročního charakteru.

Přechod na knihovní systém Tritius a Tritius REKS - projekt podpořen z programu VISK3

Smyslem projektu byl přechod na knihovní systém nové generace založený na webové technologii a založení regionálního kooperačního systému REKS. Šlo za zakoupení trvalé licence a následné implementace systému včetně školení zaměstnanců a zároveň připojení 4 knihoven střediska HK v rámci okresu Hradec Králové (KMHK je pověřena regionálními funkcemi). 11.5. 2020 tak KMHK přešla na nový systém.

 

2019

LeON!ardo - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

Literárně historický a výtvarný projekt LeON!ardo je soubor aktivit podporujících kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost. Zaměřuje se především na rozvoj čtenářské gramotnosti, propojení historických událostí se současným světem, kreativitu, spolupráci, komunitní aktivity aj. Do realizace se zapojují dětské kolektivy, komunity i celé rodiny. Programy jsou koncipovány jako jednodenní, vícedenní i několikaměsíční. Do jejich realizace se zapojuje všech osm dětských oddělení Knihovny města Hradce Králové.

Prezentační technika pro kulturní a vzdělávací akce knihovny - projekt podpořen z programu VISK3

Zajištění standardní prezentační techniky pro pobočky knihovny. Na pobočkách knihovny probíhá řada kulturních akcí s promítáním pro širokou veřejnost a specializované vzdělávací programy pro školy. Projekt zajistí pobočkám knihovny, a tedy i uživatelům z obsluhované lokality, rovné příležitosti pro pořádání a navštívení kulturních a vzdělávacích akcí přímo v místě, kde žijí nebo pracují.

Vydání autorské knihy pohádekprojekt podpořen darem Elektrárny Opatovice

Cílem projektu bylo vydat drobnou knihu pohádek pro nejmenší děti. Jedná se autorské pohádky zaměstnankyně knihovny, která dlouhá léta pracovala v oddělení pro děti a mládež. Pohádky mají svébytný jazyk a nesou důležitá a laskavá poselství. Knihu provází originální autorské barevné ilustrace. Knížky budou rozdávány na akcích knihovny pro rodiny s dětmi, budou určeny jako ceny do soutěží a jako odměny pro vzorné dětské čtenáře. Knihovna chce motivovat rodiče, aby předčítali svým dětem a vedli je ke čtenářským návykům, sdíleli s nimi čas. Knížka dostala název podle první pohádky: Jak se pohádka přestala bát.

 

2018

Jak se žilo za první republiky - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

logo hry První

Literárně historický projekt byl souborem různorodých aktivit pro děti, rodiny s dětmi, školní skupiny, klienty speciálních škol i širokou veřejnost, realizovanými všemi dětskými odděleními knihovny. Za pomoci výtvarných, dramatických či kreativních technik, metod kritického myšlení i pomocí celoroční hry byla představena doba první republiky i její osobnosti.

Člověk v centru dění - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

Smyslem projektu bylo pokračování v činnosti zvukové knihovny v osvětě veřejnosti a informování o zrakovém handicapu. Realizován byl cyklus 10 interaktivní workshopů na základních školách pro žáky 2. stupně s nevidomým lektorem. Z dotačních prostředků byla uhrazena dohoda pro lektora a nákup brýlí simulujících různé zrakové vady a orientační bílé hole. Žáci se naučili, jak mají zrakově postiženým lidem správně nabídnout pomoc, jak komunikovat. Důraz byl kladen stejnou měrou na seznámení se s fakty o zrakovém postižení jako na rozvoj praktických dovedností, kompetencí a smyslové citlivosti.

Datové úložiště nové generace - projekt podpořen z programu VISK3

Cílem projektu bylo zajistit komplexní ochranu dat knihovny s uplatněním moderních replikačních postupů. Z dotace byl pořízen potřebný hardware. Úložiště slouží pro kompletní zálohy knihovního systému, digitální knihovny zvukové knihovny a virtuální fonotéky hudebního odd., pro hostování webů malých knihoven využívajících šablonu webu a zálohu webu KMHK.

Čtecí zařízení ClearReader+  - projekt podpořen z programu VISK3

Nákup čtecího zařízení umožnil vytvoření dalšího zázemí pro zrakově postižené uživatele zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké, kteří nedisponují technickými dovednostmi či vlastním zařízením. Díky hlasovému výstupu a možnosti práce s předlohou se uživatelům se zrakovým postižením staly dostupné i tištěné tituly knihovny či důležité dokumenty k prostudování.

Vzpomínka na vzpomínka na první republiku - projekt podpořen darem Elektrárny Opatovice

Cílem projektu bylo umožnit seniorům být aktivní, vrátit se k tomu, co měli rádi, na co rádi vzpomínají, probudit v nich literárního ducha a umožnit jim společná setkání. Ale také zachovat a podchytit osobní vzpomínky, které „velká“ historie přehlíží, ale které vypovídají o našich životech. Tematicky měly literární vzpomínky tentokrát připomenout dobu první republiky, jejíž výročí se slavilo. Literární dílny byly realizovány ve spolupráci s Domovem důchodců u Biřičky v Hradci Králové, kde také proběhl křest sborníku.

2017

Neviditelné slovo - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

Jádrem projektu Neviditelné slovo byla komunikace. Zakoupili jsme sluchátka pro nedoslýchavé, určená uživatelům zvukové knihovny, kteří mají (kromě zrakového handicapu) i zhoršený sluch. Konaly se osvětové interaktivní besedy/workshopy pro žáky 2. stupně základních škol. Žáci se naučili, jak mají zrakově postiženým lidem správně nabídnout pomoc, jak komunikovat. Důraz byl kladen stejnou měrou na seznámení se s fakty o zrakovém postižení jako na rozvoj praktických dovedností, kompetencí a smyslové citlivosti.

Cesta vesmírem - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

Logo hry Cesta vesmírem

Literárně-výtvarný projekt Cesta vesmírem byl souborem aktivit na podporu čtenářské gramotnosti v celé knihovně. Hrála se celoroční čtenářská hra Cesta vesmírem - vybrané knihy byly soutředěny do různých tematických planet. V návaznosti na téma byly pořádány jednodenní i vícedenní pořady, dílny. Do realizace se zapojily jednotliví dětští čtenáři a návštěvníci, dětské skupiny, rodiny, klienti speciálních škol a další.

 

Dotykový stůl FORTES pro dětské oddělení - projekt podpořen z programu VISK3

Díky podpoře z programu VISK 3 mohla knihovna zakoupit dotykový stůl FORTES v ekonomické variantě se vzdělávacím i administrativním softwarem, který umožňuje vytvářet vlastní obsahové aplikace. Dotykový stůl slouží přímo čtenářům dětského oddělení U Velryby a zároveň jsou jeho vytvořené nové obsahy součástí vzdělávacích programů pro děti, žáky i studenty, které se v knihovně realizují. U této technologické novinky zaujala zejména možnost týmové práce dětí - zapojení mnoha dotyky.

2016

   Logo hry Karel žije! projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

Cílem literárního projektu „Karel žije!" bylo seznámit naše čtenáře i další uživatele s významným výročím českého panovníka Karla IV., představit čtenářům nové knížky s historickou tematikou a zároveň propojit dobové souvislosti. Vše především prostřednictvím interaktivních pořadů, půlroční soutěže, výtvarných i literárních dílen, soutěží a kvízů jsme dětem představili tuto zajímavou osobnost českých dějin a dobu, ve které žil.

Zlepšení služeb zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

Projekt zahrnoval:

  • Nákup přenosné kamerové elektronické lupy ZOOM MAX SNOW, firmy Ergones (Olomouc), kterou si vyžádali sami uživatelé a která by měla přispět k možnostem četby na místě ve zvukové knihovně.
  • Zavedení nové služby – půjčování tyflopomůcek a hmatových her.
  • Realizaci 10 interaktivních besed s nevidomým lektorem, žádaných školami (2. stupeň ZŠ) na téma bariéry a s využitím pořízených tyflopomůcek a her.

    Obrázek hry Hledej hmatej      Obrázek hry Hmatové pexeso     Obrázek hry Zvukové pexeso

Samoobslužné půjčování pro čtenáře Knihovny města Hradce Králové - projekt podpořen z programu VISK3

Knihovna města Hradce Králové vzhledem ke svým novým a moderním prostorám nabízí svým čtenářům, jejichž řady rostou, možnost rychlejšího a samobslužného půjčování pomocí zařízení Selfcheck a to v ústřední půjčovně pro dospělé v Centru celoživotního vzdělávání. Volba zařízení se odvíjela od typu zabezpečení fondu, identifikace svazků a prostorových možností knihovny.

Nákup modulu OAI provider pro poskytování dat do NVF a SK ČR - projekt podpořen z programu VISK3

Smyslem projektu bylo zefektivnění sdílení záznamů Knihovny města Hradce Králové se Souborným katalogem ČR a s vytvářenou Národní virtuální fonotékou a to pomocí nového modulu automatizovaného knihovnického systému protokolu OAI. Po zakoupení modulu OAI Provider k AKS Clavius a jeho následné implementaci, jsou nyní v pravidelných týdenních intervalech sbírány aktuální záznamy knih a periodik z databáze KMHK do Souborného katalogu ČR bez nutnosti zásahu člověka. V roce 2016 bylo tímto způsobem staženo 4452 záznamů knih, což je o cca 1400 záznamů více než v roce 2015. Dále byly jednorázově staženy záznamy unikátního souboru gramodesek hudebního oddělení - 18 800 záznamů (sbírka je ukončena), záznamy AV médií 24 700 záznamů a dále 1153 nových bibliografických záznamů zvukových nosičů hudebního oddělení knihovny.

Logo Souborného katalogu ČR Caslin         Logo projektu Národní virtuální fonotéka

2015

Rok s Janem Drdou - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

Cílem literárního projektu „Rok s Janem Drdou“ bylo seznámit naše čtenáře i další uživatele s významným výročím českého spisovatele Jana Drdy. Především prostřednictvím jeho pohádek představila knihovna dětem méně známé české pohádky i samotnou Drdovu osobnost. Zaměřila se též na podporu čtenářské gramotnosti, práci s textem, na výtvarné aspekty jeho tvorby, na vzdělávání a zábavu. Aktivity byly připravovány nejen pro dětské organizované skupiny (jako škola, školka, družina, kroužky apod.), ale i pro maminky s dětmi, komunitní skupiny, národnostní menšiny, handicapované, ale především pro celé rodiny s dětmi jako součást sociálně-preventivního plánu města Hradce Králové.  

Knihovna bez bariér - knihovna pro neslyšící - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

Knihovna je díky projektu plně vybavena dostupnými technickými pomůckami k odstranění komunikačních bariér pro přístup ke knihovnickým a informačním službám uživatelů s tímto handicapem a může nabídnout též několik znakujících knihovníků. Knihovní fond byl obohacen o dostupnou odbornou literaturu v této oblasti a to nejen v ústřední budově, ale je též budován speciální profilový fond (včetně vhodných titulů beletrie či CD/DVD) na pobočce knihovny MPA, která je v blízkosti školy pro Neslyšící.

Zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce v Knihovně města Hradce Králové - projekt podpořen z programu VISK 3

Knihovna ve spolupráci s portálem eReading.cz nabídla v roce 2015 svým čtenářům novou službu - půjčování elektronických knih online. Díky této službě mají uživatelé přístup k vybraným titulům ze současné produkce českých nakladatelů. V nabídce jsou i žádané bestsellery. Více o službě.

Počítačová učebna pro celoživotní a profesní vzdělávání - projekt podpořen z programu VISK 3

Počítačová učebna v Centru celoživotního vzdělávání umožňuje knihovně zajistit informační lekce pro školy a veřejnost multimediální formou, představovat průběžně uživatelům nové online služby (včetně databází) s aktivní spoluúčastí, realizovat jazykové kurzy pro veřejnost s multimediální podporou, nabídnout vzdělávání seniorů v oblastech spojených s novými IT technologiemi, nabídnout e-learningové kurzy v knihovně pro různé cílové skupiny (např. kurz rychlého čtení, virtuální akademie třetího věku s různými tématy) a v neposlední řadě zajistit další zázemí pro vzdělávání knihovníků regionu.

2014

Neviditelné knihy - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století

Knihovna díky projektu a spoluúčasti nevidomého lektora realizovala řadu osvětových besed a zážitkových seminářů souvisejících se zrakovým postižením zejména pro žáky druhého stupně ZŠ z Hradce Králové a východních Čech a vybrané akce pro širší veřejnost. Semináře pro žáky byly připraveny vždy na míru dle dohody s pedagogy. Některé pořady proběhly přímo na školách, některé s ukázkami bezbariérových úprav budovy a služeb Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké v ústřední budově knihovny, případně jako součást celoknihovní akce.

Nákup a implementace WWW katalogu Carmen - projekt podpořen z programu VISK 3

Projekt nákupu a implementace WWW katalogu Carmen byl orientován výhradně na zlepšení služby uživatelům. Prostřednictvím nového webového katalogu chtěla knihovna zatraktivnit používání tohoto nástroje (zjednodušení a zrychlení vyhledávání, intuitivní přístup, který je aktuálním trendem) a podpořit zapojení čtenářů do literárního a knihovnického dění (možnost hodnocení, recenzí, komentářů). Důležitá byla vzhledem k registrovaným stížnostem též jiná verze čtenářského konta, které je přehlednější a uživatelsky přívětivější (možnost řazení výpůjček, různé náhledy aj.).

Přechod na interní formát MARC21 - projekt podpořen z programu VISK 3

K přechodu na interní formát MARC21 se knihovna rozhodla v souvislosti s tím, že je přispěvatelem do Souborného katalogu ČR a chce se zapojit do v budoucnu plánované celonárodní služby Centrální portál knihoven. Dalším důvodem byla příprava nových katalogizačních pravidel RDA. Jejich uplatnění vyžaduje změnu schématu polí pro popis dokumentů, kterou nebylo možné provést ve stávajícím formátu UNIMARC. Projekt přechodu na katalogizační formát MARC21 byl úspěšný. Zásadní byla velmi důsledná příprava ze strany zaměstnanců - katalogizátorů.

Logo Ministerstva kultury ČRLogo programu VISK

 

 

Knihovna členem konsorcia CzechElib

Knihovna města Hradce Králové je již několik let členskou institucí konsorcia CzechElib, jehož misí je vytvořit pro členské instituce kvalitnější podmínky pro přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ), zvýšit výkonnost oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zároveň se zařadit po bok ostatních vyspělých zemí, které podobná národní licenční centra úspěšně provozují.

Národní centrum CzechELib tedy zajišťuje centrální nákup klíčových EIZ pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR, tyto pak následně spravuje a jejich reálné využívání cílovou skupinou statisticky vyhodnocuje. Díky centralizaci know-how, vyjednávání, nákupu a správy zdrojů to s sebou přináší výrazné snížení administrativní zátěže pro členské instituce (tedy i pro KMHK) a mimoto je vytvořena silnější vyjednávací pozice vůči dodavatelům EIZ.

Čtenáři tuto skutečnost nejvíce pocítí v oblasti hudebních databází, kde v rámci statusu „odborné veřejnosti“ a tedy 50 % podpory z tohoto projektu nabízíme širší paletu kolekcí s hudební tématikou.

Projekt CzechElib je spolufinancován EU.

podpora EU

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Pusťte si knihy do života Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz