Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE ke stažení (PDF)
 1. Úvod - chráníme vaše údaje
 2. Správce vašich údajů
 3. Údaje, které zpracováváme, účel a důvod jejich zpracování
 4. Jak dlouho uchováváme vaše údaje
 5. Příjemci osobních dokladů
 6. Jaká máte práva

 

CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů v Knihovně města Hradce Králové. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“). Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s poskytnutou službou a stanoveným účelem zpracování.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace.

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V Knihovně platí interní pravidla určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat.

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 15 let) zpracováváme jen tehdy, pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce. Jako rodič nebo jiný zákonný zástupce nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.

K ochraně osobních údajů můžete přispět sami tím, že nebudete půjčovat čtenářskou průkazku jiným osobám (přihlásit se může do Knihovny každý) a nebudete nikomu sdělovat své přístupové údaje ke čtenářskému kontu.

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na: pí. Lenka Holá, vedoucí odboru služeb, gdpr@knihovnahk.cz, tel: 495 075 014.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.


Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

web: www.uoou.cz.

1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Knihovna města Hradce Králové

sídlo: Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 00125491

(dále jen „Knihovna“)

Kontaktní osoba: Lenka Holá, vedoucí odboru služeb, gdpr@knihovnahk.cz, tel: 495 075 014.

Knihovna nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů, ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

2. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby - rozsah poskytovaných služeb je dán Knihovním řádem Knihovny.

Knihovna shromažďuje osobní údaje o uživatelích jakýchkoliv služeb poskytovaných Knihovnou, registrovaných uživatelích a jejich zákonných zástupcích (případně zplnomocněných osobách), o spolupracujících osobách (lektoři), o obchodních partnerech Knihovny, o autorech titulů a veřejně známých osobnostech.

Zpracováváme zejména tyto kategorie údajů:

KATEGORIE ÚČEL DŮVOD
Identifikační údaje Uzavření smlouvy, umožnení poskytování služeb Plnění smlouvy, poskytování knihovnických služeb
Kontaktní údaje Efektivnější komunikace, zkvalitnění služeb při plnění smlouvy Při plnění smlouvy
Doplňující údaje - ZTP, student, důchodce Přiznání slevy Veřejný zájem
Doplňující údaje autorů, osobností bibliografie  Veřejný zájem
Údaje o poskytováných službách Možnosti poskytování služeb, zajištění ochrany knihovního fondu Plnění smlouvy, plnění povinnosti Knihovny 
Údaje ze vzájemné komunikace  Zvyšování kvality služeb, vypořádání reklamací Plnění smlouvy, oprávněné zájmy Knihovny
Údaje z kamerového systému Ochrana majetku a bezpečnost Oprávněný zájem Knihovny
Účetnictví, daně Vymáhání pohledávek, evidence plateb Plnění právní povinnosti, oprávněný zájem
 Vnitřní správa Obhajoba nároků, testování software, statistické účely Oprávněný zájem, plnění právní povinnosti

Základní údaje

Identifikační údaje

Mezi základní identifikační údaje patří vaše jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa v ČR, číslo čtenářského průkazu, u cizinců: údaj o platnosti povolení k pobytu na území ČR. V případě dětí mladších 15 let: jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa v ČR zákonného zástupce dítěte, podpis čtenáře. Pokud podnikáte, patří mezi základní identifikační údaje také IČO a adresa sídla.

Tyto základní identifikační údaje jsou součástí každé smlouvy (registrace), kterou uživatel knihovních služeb s Knihovnou uzavírá (nebo kterou uzavírá s Knihovnou obchodní partner). Tyto údaje vyžaduje Knihovna při registraci čtenáře (uzavření smlouvy). Bez jejich poskytnutí nemůže Knihovna požadované služby poskytnout (např. půjčování dokumentů mimo prostory Knihovny, správa čtenářského konta, rezervace na různé akce pořádné Knihovnou s omezenou kapacitou, přístup dětem k internetovým službám).

Pro následnou identifikaci registrovaného uživatele může Knihovna evidovat číslo čipového průkazu UHK, SVK HK, Městské karty Dopravního podniku města Hradce Králové, pokud se registrovaný uživatel těmito průkazy bude identifikovat.

Důvod, proč údaje zpracováváme:

 • uzavření a plnění smlouvy – poskytování požadovaných knihovnických služeb,
 • uzavření a plnění smlouvy – obchodní partneři, lektorské činnosti,
 • plnění naší zákonné povinnosti – knihovnických služeb.

Doplňující a kontaktní údaje

Pokud nám sdělíte dobrovolně své kontaktní údaje, mezi které patří další kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, můžeme vám poskytnout komfortnější komunikační služby, např. pro zasílání informací o blížícím se konci výpůjční doby, upomínky o vrácení, o rezervacích apod. Pokud jako registrovaný čtenář projevíte zájem, bude vám Knihovna na sdělenou e-mailovou adresu zasílat elektronický newsletter s novinkami o akcích připravovaných Knihovnou.

Pokud nám poskytnete údaj o tom, zda jste: držitelem průkazu ZTP či ZTP-P, studentem či důchodcem, můžeme vám na základě toho přiznat čerpání výhod, které Knihovna těmto osobám poskytuje, např. slevy při registraci. Pokud nám poskytnete potvrzení o tom, že jste osobou nevidomou či slabozrakou, můžete se stát uživatelem Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké.

V některých případech může být poskytnutí kontaktních údajů podmíněno ze strany Knihovny poskytnutím služby; jedná se zejména o případ ochrany práv dětí při akcích typu „přespávání dětí v Knihovně“, kdy je nezbytné ze strany Knihovny mít k dispozici údaj o operativním kontaktu na zákonného zástupce.

Důvod, proč údaje zpracováváme:

 • pro zkvalitnění služeb při plnění vaší smlouvy a poskytování knihovnických služeb,
 • plnění úkolů ve veřejném zájmu (slevy vybraným skupinám uživatelů),
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Osobní údaje autorů, osobností

Knihovna zpracovává osobní údaje autorů různých titulů či významných osobností (zpravidla v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, životopisné údaje, dosažené vzdělání). Knihovna tak činí v rozsahu nezbytném pro vykonávání bibliografických a rešeršních služeb v režimu knihovního zákona.

Důvod, proč údaje zpracováváme:

 • plnění úkolu daného zákonem ve veřejném zájmu,
 • vědecký či historický výzkum. 

Údaje o poskytovaných službách

Knihovna zpracovává údaje, které úzce souvisí s tím, jak využíváte služby Knihovny, nebo údaje, které Knihovně v průběhu využívání služeb sdělíte nebo jinak je vytváříte při využívání služeb Knihovny. Jedná se zejména o tyto údaje:

 • o dispozicích s čtenářským průkazem,
 • provedených transakcích se čtenářským kontem včetně místa a času transakce,
 • o historii výpůjček,
 • provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu mimo volný výběr,
 • objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr,
 • rezervaci knihovní jednotky,
 • přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu Knihovny prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu nebo služeb knihovníka,
 • údaje o jiných typech výpůjček zajišťovaných Knihovnou (např. dioptrické brýle, deskové hry, deštníky, pomůcky pro zrakově handicapované registrované uživatele apod.) v rozsahu uvedeném v knihovním řádu a rezervacích na tyto služby.

Důvod, proč údaje zpracováváme:

 • pro možnost zajištění plnění vámi sjednaných služeb,
 • pro ochranu knihovního fondu, což je naše zákonná povinnost.

Údaje ze vzájemné komunikace

Zpracováváme údaje o naší vzájemné komunikaci, jako např. řešení případných stížností, připomínky k poskytovaným službám apod.

Důvod, proč údaje zpracováváme:

 • pro ověření kvality a správnosti plnění vámi sjednaných služeb,
 • vypořádání reklamačních řízení,
 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů.

Údaje z kamerových záznamů

Vybrané prostory Knihovny jsou z bezpečnostních důvodů sledovány a zaznamenávány kamerovým systémem. Tyto prostory jsou pro uživatele viditelně označeny piktogramem kamery a doplněny informacemi vyžadovanými Nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR. Rozsah a způsob zaznamenávání kamerovým systémem, jakož i bližší podmínky ochrany osobních údajů získaných ze záznamu kamerového systému jsou obsahem samostatné přílohy č. 17 knihovního řádu – Směrnice o ochraně osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem.

Záznamy z kamerového systému jsou pořizovány výlučně za účelem ochrany knihovního fondu a ostatního majetku Knihovny a zvýšení ochrany práv a svobod osob, které by mohly být dotčeny protiprávním jednáním jiných osob.

Důvod, proč údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů.

Účetnictví a daně

Knihovna shromažďuje identifikační a transakční údaje uživatelů (zejm. o provedených peněžitých úhradách poplatků uživatelů služeb) za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které Knihovně ukládá platná legislativa.

Důvod, proč údaje zpracováváme:

 • plnění povinností z právních předpisů,
 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů.

Vnitřní správa

Výkon (resp. obhajoba) práv

Knihovna v případě nutnosti vymáhání svých nároků (dlužné částky, náhrada škody) shromažďuje pro tyto účely základní údaje uživatele, údaje o poskytnutých službách, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.

Důvod, proč údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů.
Testování změn software

Veškeré osobní údaje uložené v používaném software ze strany Knihovny mohou být využity k testování nového software, pokud nejsou pro jeho zavedení dostatečná testovací data.

Důvod, proč údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů.
Statistické účely

Údaje jsou užívané rovněž ke statistickým účelům, avšak v tomto případě vždy již v anonymizované podobě. Jedná se např. o analýzu věkové skladby uživatelů knihovnických služeb.

Důvod, proč údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů – vnitřní administrativní účely,
 • plnění povinností z právních předpisů,
 • pro historický nebo vědecký výzkum.

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Knihovna zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinna osobní údaje zpracovávat. Archivace údajů se řídí právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Osobní údaje registrovaných uživatelů Knihovny

Osobní údaje registrovaných uživatelů Knihovna uchovává po dobu platnosti čtenářské registrace, prodlouženou o půl roku. Během tohoto půl roku má uživatel možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby Knihovna veškeré údaje vymaže/anonymizuje (tedy smaže identifikační údaje čtenáře a původní údaje již nepůjdou ke čtenáři přiřadit), pokud neeviduje vůči uživateli žádné závazky; pokud závazky eviduje, vymaže/anonymizuje údaje po uplynutí 6 měsíců od jejich úplného vyrovnání.

Pokud dojde k ukončení poskytovaných služeb dříve než po uplynutí platnosti čtenářské registrace (např. výpověď služeb ze strany uživatele), dojde k výmazu/anonymizaci údajů do 1 měsíce, není-li vůči čtenáři evidován nevyrovnaný závazek.

Registrovaný uživatel, který nemá vůči Knihovně žádný dluh, je oprávněn požádat Knihovnu o částečný výmaz některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace. Částečnému výmazu podléhají tyto osobní údaje: údaje o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, údaje o provedených rezervacích, údaje o objednávkách knihovních jednotek z fondu mimo volný výběr a údaje o přihlášení čtenáře k počítačové síti Knihovny a o výpůjčním protokolu Knihovny. Částečný výmaz Knihovna provede do 1 měsíce ode dne doručení žádosti uživatele. Uživatel svoji žádost může vznést ve formě vyplnění příslušného formuláře osobně v Knihovně při současném ověření totožnosti žadatele ze strany pracovníků Knihovny. Částečným výmazem uživatel souhlasí s tím, že na jeho žádost vymazávané údaje již nebude moci nikdy reklamovat ani k nim uplatňovat jiné nároky.

Knihovna však uchovává osobní údaje čtenáře, který byl rozhodnutím ředitele Knihovny vyloučen z řad uživatelů Knihovny v souladu s čl. 5 bodem 6 knihovního řádu, aby nemohlo dojít k jeho opětovné registraci. Toto opatření trvá do jeho případného zrušení, příp. po dobu života dotčené osoby.

Osobní údaje zákonného zástupce uživatele Knihovna vymaže/anonymizuje ve vztahu k zastupované osobě, jakmile pominul důvod pro zastupování (např. dosažení věku 15 let), případně pokud dříve účel nepominul, spolu s výmazem/anonymizací osobních údajů uživatele.

Osobní údaje opatrovníka uživatele Knihovna vymaže/anonymizuje ve vztahu k opatrované osobě, jakmile pominul důvod pro zastupování, případně, pokud dříve účel nepominul, spolu s výmazem/anonymizací osobních údajů uživatele.

Osobní údaje ostatní

Údaje obchodních partnerů či jiných spolupracovníků jsou evidovány po dobu trvání příslušného smluvního vztahu a dále po dobu 1 roku od jeho ukončení, nedojde-li ke skutečnosti, která odůvodňuje delší zpracování (např. vznik sporu).

Údaje z kamerového systému Knihovna zpracovává 4 dny od pořízení záznamu (případně po dobu nezbytnou k prošetření vzniklého incidentu).

Účetní údaje Knihovna vymazává vždy k 1. 1. roku následujícího po uplynutí 5 let od provedení peněžité transakce uživatelem.

Osobní údaje získané s vaším písemným souhlasem zpracováváme po dobu platnosti souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 3 roky poté, co zanikl (v režimu omezeného zpracování).

4. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při poskytování služeb vámi požadovaných, nebo které sami svou aktivitou při čerpání námi poskytovaných služeb vytváříte.

Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů. Výjimkou je vyhledávání veřejně dostupných údajů o autorech titulů a známých osobnostech, které zpracováváme pro bibliografické účely a uchovávání údajů z periodického tisku.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Knihovny a nepředáváme je jiným knihovnám ani jiným subjektům, není-li to nezbytně nutné. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovatelé donáškových služeb, poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb apod. V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů - uzavřeny smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

 Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o vás ad hoc (např. policie ČR). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost Knihovna poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených. Knihovna poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského konta.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Knihovna provede jejich opravu poté, co bude moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti). Kontaktní adresu, emailovou adresu a telefon můžete změnit též online po přihlášení do svého čtenářského konta.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které by Knihovna zpracovávala neoprávněně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení o ochraně osobních údajů (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, aby vám Knihovna poskytla automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně aby tyto údaje předala jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste udělili Knihovně souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na odmítnutí zasílání newsletterů

Pokud jste vyjádřili přání zasílat newslettery a tyto nechcete nadále dostávat, máte právo tuto informaci sdělit Knihovně a Knihovna je již nebude zasílat. Pro uplatnění tohoto práva postačuje forma odpovědi na obdržený e-mail.

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (kamerový systém, obhajoba právních nároků) či na veřejném zájmu (bibliografické údaje o autorech a známých osobnostech).

Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na knihovnu, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte oprávněnou osobu na straně Knihovny: Lenka Holá, vedoucí odboru služeb, gdpr@knihovnahk.cz, tel: 495 075 014 či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě Knihovny. Pro uplatnění svých práv můžete využít připravených formulářů umístěných na https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/gdpr-obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju.

Knihovna je povinna vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Knihovna nevyhověla žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.  

V některých případech vymezených legislativou není Knihovna povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje.

V takových případech Knihovna může:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět. 

Pokud Knihovna obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Datum poslední aktualizace dokumentu: 21. května 2018

Dospělí

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Chytrost i zábava v knihovně se rozdává Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz