Výroční zprávy

Zpráva o činnosti a hospodaření knihovny v roce 2019

Knihovna města Hradce Králové i v roce 2019 plnila svou roli kulturní, vzdělávací a významným způsobem roli komunitní. Funguje v nové ústřední budově a 7 větších a 4 malých pobočkách. Kromě veřejnosti poskytuje zázemí mnoha hradeckým subjektům a pomáhá jim realizovat jejich poslání a program. V ústřední budově hostí Informační středisko Europe Direct. Součástí knihovny je také zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké
a hudební oddělení.

V roce 2019 se v knihovně zaregistrovalo celkem 15 062 čtenářů, což je o 60 více než v roce 2018, nárůst se týká dětských čtenářů.

Čtenáři si vypůjčili 686 tis. knih, časopisů, hudebnin, zvukových a elektronických dokumentů. Úspěšné je půjčování deskových her, hravých kufříků a didaktických pomůcek pro děti včetně dětí se specifickými potřebami. Celková návštěvnost knihovny (fyzická i virtuální) v roce 2019 dosáhla 500 000 návštěv.

Kromě tradičních knihovnických a informačních služeb bylo v roce 2019 nabídnuto 1652 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost včetně velkých výstav a 185 akcí bylo uspořádáno pro jiné subjekty. Pozornost je věnována systematické práci se školami a školkami v oblasti čtenářské gramotnosti (1100 společných workshopů), hradeckým seniorům (přednášky, virtuální univerzita, tréninky paměti), nevidomým a dalším skupinám. Mírně se zvýšila návštěvnost webové stránky, online katalogu knihovny, užívání elektronických informačních zdrojů a využití půjčování e-knih. Fungovala donášková služba, do které jsou zapojeni dobrovolníci. Knihovna byla aktivní na sociálních sítích. Knihovna se též účastnila komunitního plánování (Den přátelství, Informační den o sociálních službách) a společných městských projektů (Den rodiny, Slavnosti královny Elišky). Rozvíjela spolupráci s UHK, pořádala vzdělávání pro učitele a sami knihovníci se intenzivně vzdělávali. Knihovna je nově také místem distribuce Seniorské obálky a nabídla novou službu balení učebnic.

V roce 2019 se podařilo připravit projekt přechodu na nový knihovní systém, nabídnout velmi bohatý kulturní a vzdělávací program, představit zajímavé osobnosti a to nejen literární, připravit a realizovat „klubíky“ Bookstart - pravidelné setkávání rodičů s nejmenšími dětmi také na pobočkách knihovny. Další úspěšné akce a témata: celoroční čtenářská hra Leonardo, Noc vědců, Noc s Andersenem, pasování prvňáčků, připomenutí výročí 17. listopadu, muzikoterapie, čtení pro děti v nemocnici, mediální gramotnost, výstava Davida Vávry – Běžet s domy. Ke konci roku byla s finanční podporou Elektrárny Opatovice vydána originální autorská pohádková knížka pro děti a objednán dotisk již vyprodaného Literárního průvodce Hradcem Králové, který slouží pro propagaci města.

 klubík Bookstart      klubík Bookstart MPB

V investiční oblasti se podařilo inovovat vybavení – prezentační techniku pro pobočky s využitím grantů, zrekonstruovat část dětského oddělení na pobočce Nový Hradec Králové, vybavit klub pro mladé (14+), částečně obměnit výpočetní techniku, vyměnit regálový systém ve skladu pobočky Kukleny a pořídit nový užitkový automobil.

 nový interiér pobočky NHK     nový interiér pobočky NHK

Ověřená hodnota ekonomické efektivnosti knihovny činí 4,9. Tato hodnota znamená, že za každou korunu veřejných prostředků vložených do rozpočtu knihovny, poskytla knihovna veřejnosti službu v hodnotě 4,90 Kč.

Hospodaření knihovny

Provozní příspěvek zřizovatele byl poskytnut ve výši 42 753 000 Kč (z toho účelové prostředky na nájem budovy CCV činily 2 420 000 Kč, které se fakticky vrací zpět do rozpočtu města). Dalším zdrojem příjmů byly granty Ministerstva kultury: z programu Knihovna 21. století provozní prostředky ve výši 48 000 Kč na projekt LeON!ardo pro dětské čtenáře, z programu VISK 3 prostředky na nákup prezentační techniky pro kulturní a vzdělávací akce na pobočkách knihovny ve výši 72 000 Kč. Všechny podané grantové žádosti byly úspěšné a naplněné. Z fondu odboru školství MMHK na podporu volnočasových aktivit pro děti knihovna obdržela celkem 93 040 Kč na Den přátelství, projektové dny a výtvarné dílny. Na regionální funkce byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 1 977 000 Kč a dále dotace a dary na nákup knihovního fondu pro výměnné soubory ve výši 440 500 Kč. 

Příjmy z vlastní činnosti celkem (vč. kavárny) se zvýšily v porovnání s rokem 2018 o 10,91 % na 3 472 534 Kč také díky organizaci projektu S knížkou do života/Bookstart ČR. Podíl vlastních tržeb na celkových nákladech činí 6,6 %. Náklady na nákup knihovních fondů celkem (včetně el. zdrojů a RF) dosáhly 4 908 838 Kč, což je o 1,88 % více v porovnání s minulým rokem. Výdaje na investice byly plně hrazeny z fondu investic.

Hospodaření knihovny skončilo po čerpání fondu odměn ve výši 350 000 Kč a fondu investic ve výši 757 763,87 Kč kladným hospodářským výsledkem ve výši 29 503,67 Kč.

Archiv výročních zpráv Knihovny města Hradce Králové 2002-2019

Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva 2018 Výroční zpráva 2017 Výroční zpráva 2016 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2014 Výtah z Výroční zprávy 2013 Výtah z Výroční zprávy 2012  Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2004 Výroční zpráva 2003

Program e-mailem

Vytisknout stránku
Mrzne, prší? Nevadí, čtěte si! Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz