Legislativní a metodické dokumenty

Obecním úřadům pro vyřízení právních dokumentů jejich knihoven doporučujeme navštívit stránky Národní knihovny České republiky.

 ****

V pondělí 17. 8. 2020 vláda schválina "Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030" Dokument spolu s přílohami je ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace.

 ****

Ochrana osobních údajů - Příručka pro knihovny, kterou pro knihovny nechala vypracovat Národní knihovna Praha. Příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu známého též pod zkratkou GDPR. Nařízení vstupuje v účinnost 25. května 2018. Dopis starostům obcí Královéhradeckého kraje - upozornění na problematiku GDPR. Další informace ohledně GDPR hlavně pro menší knihovny.

 ******

Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy.

 ******

Standard pro dobrou knihovnu. Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky, 2019. Standard v podobě, ve které je tištěn, pro práci se starosty.

 ******

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven. Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky, 2019. Standard v podobě, ve které je tištěn, pro práci se starosty.

******

Standard pro dobrý knihovní fond Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu.

 ******

Základní dokumentace činnosti knihovny - soubory ke stažení:

Tabulka I. – 1. list – uživatelé, návštěvníci, výpůjčky, MVS.

Tabulka II. – 2. list – kulturní a vzdělávací akce.

Obě tabulky lze vyplňovat přímo na PC a pak vytisknout. (Případně vytisknout a vyplnit ručně.) Tabulky I. a II. kopírujte podle potřeby. Deník na rok doporučujeme sešít sešívačkou.

Kompletní plnohodnotná verze deníku k tisku je k dispozici na stránkách Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu ČR – NIPOS ČR ve dvou variantách – silná slabá. K dispozici zde je i aktuální roční výkaz o knihovně Kult.

****

Knihovnický institut vydává v závěru roku 2020 publikaci Knihovna v obci: příručka pro starosty a zastupitele (autoři Marie Šedá, Lenka Dostálová, Vít Richter). Publikace v tištěné podobě bude zaslána každému starostovi.Publikace v elektronické podobě je k dispozici ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf .

****

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven Moravské zemské knihovny v Brně připravilo Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven. Zpracovaly Lenka Dostálová a Monika Kratochvílová. Metodika předkládá doporučené postupy a parametry pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných anebo provozovaných obcemi do 40 tis. obyvatel. Knihovny ve větších sídelních místech mohou použít uvedená doporučení přiměřeně, s přihlédnutím k aktuálnímu zaměření knihovny, také k potřebám a možnostem místa. Jedná se o metodiku Ministerstva kultury č. 209 ze dne 24. 9. 2020, č. j. MK 57808/2020 OVV, sp. zn. MK-S 5556/2020 OVV a je k dispozici ke stažení na http://invenio.nusl.cz/record/432048 .

 ******

V souladu s celostátním dokumentem Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 - 2020 a s mezinárodním doporučením Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách byla vypracována Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019 - 2023. K dipozici je i zjednodušený leták na propagaci.

********

Výstupy z projektu Poslání a role knihoven 2019 byly zveřejněny na stránkách http://koncepce.knihovna.cz/vystupy-z-projektu-poslani-a-role-knihoven/ . S výstupy z projektu lze pracovat jak individuálně v rámci jednotlivých knihoven, tak i v rámci knihovnických projektů ve spolupráci s dalšími knihovnami a knihovnickými organizacemi (např. odkazovat se na ně při podávání grantů, reagovat na ně při tvorbě strategických dokumentů vaší knihovny). Částečně se s výstupy pracovalo také v rámci tvorbě nové Koncepce rozvoje knihoven ČR.

********

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci s dalšími knihovnami v kraji sestavila ke Knihovnicko-informačnímu zpravodaji U nás č.4/2018 volnou přílohu s názvem Webové stránky malých knihoven. Metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 obyvatel. Webová stránka je pro knihovny již základní vybavení a do budoucna se stává bezbytnou. Bez webové stránky se neobejde knihovna, která chce požádat o grant či se zapojit do některých soutěží. Publikace je vhodnou pomůckou pro to, jak začít.

****

Knihovnický institut Národní knihovny ČR pro Vás připravil metodickou příručku Přístupné webové stránky. Jejím cílem je co nejsrozumitelněji představit stěžejní principy přístupnosti webových stránek. Příručka se skládá z pěti hlavních částí:

  • První částí příručky je oddíl Uživatelé webu se specifickými potřebami. V něm se seznámíte s jednotlivými typy uživatelů, pro které je přístupnost webu důležitá, a s tím, jak ji pro ně zajistit.
  • Hlavní částí příručky je oddíl Základy přístupnosti webu pro knihovníky. V něm najdete stručný úvod k problematice zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a k metodice WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), z níž zákon vychází. Především však zde jsou praktické informace o tom, co všechno má vliv na přístupnost a čemu je při tvorbě webu potřeba věnovat pozornost.
  • Část příručky nazvaná Manuál přístupné editace webu přináší na jednom místě základní informace o přístupnosti, které se týkají vkládání informací na web a práce s redakčním systémem.
  • Další část příručky Jak ověřit přístupnost obsahuje zejména kontrolní seznam pro ověřování přístupnosti webu a návody, jak pracovat s konkrétními nástroji, které mohou pomoci při přípravě přístupného webu.
  • Poslední částí příručky jsou Přílohy. Tvoří je praktické informace, které mohou být užitečné při plánování koncepce webových stránek. Jde o přehled požadavků na přístupnost při výběrovém řízení a doporučené zdroje.
    Autorkou příručky je Eva Cerniňáková a je k dispozici https://prirucky.ipk.nkp.cz, aby bylo možné ji podle potřeby snadno aktualizovat. Kromě prohlížení si ji lze také vytisknout a stáhnout v různých formátech (TXT, PDF, ODT, EPUB).

********

Moravská zemská knihovna v Brně připravila pro knihovníky Příručku pro knihovníky veřejných knihoven. Je využitelná pro knihovny všech velikostí a je ke stažení zdarma. Příručka obsahuje základní informace a doporučení týkající se činnosti knihoven a základních principů služeb, seznamuje s odbornou knihovnickou problematikou, se kterou se knihovníci ve své práci setkávají a kterou se příručka snaží srozumitelnou formou přiblížit. Měla by sloužit jako zdroj teoretických i praktických poznatků pro zkvalitnění služeb a zvýšení odborného profilu pracovníků veřejných knihoven.

********

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Svazu knihovníků a informačních pravovníků ČR zpracovala Metodickou příručku pro práci knihoven s uživateli s postižením. Publikace zahrnuje standardy pro práci knihoven s lidmi se zdravotním postižením včetně výsledků průzkumu služeb knihoven pro tuto skupinu uživatelů a je ke stažení zdarma.

********

Kolektiv autorek ze sekce „60+" Svazu knihovníků a informačních pracovníků na základě poznatků a zkušeností z desítek knihoven v ČR a s využitím řady relevantních informačních zdrojů i konzultací s odborníky z oblasti andragogiky, gerontagogiky, sociální práce ad. připravil publikaci Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům. Jedná se o metodickou příručku pro práci knihoven se seniory. Práce na příručce trvala téměř dva roky, využity však byly poznatky a zkušenosti z mnohaleté praxe veřejných knihoven. Ke stažení zdarma.

********

Národní knihovna ČR vydala koncem roku 2019 publikaci Směrnice IFLA o knihovnických službách osobám s dyslexií. Materiál je ke stažení na https://ipk.nkp.cz/docs/IFLA/dyslexie

********

Národní knihovna ČR vydala ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a SKIP publikaci Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením: metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů. Publikace je součástí řady metodických doporučení Rovný přístup a byla vydána v roce 2018 s podporou Ministerstva kultury ČR.

BUREŠOVÁ, Jarmila. Rovný přístup: knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením: metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2018. ISBN 978-80-7050-709-4. Dostupné též z: https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf

********

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NUKIB) vytváří vzdělávací materiály, které mají za úkol přiblížit lidem problematiku kybernetické bezpečnosti. Jeden z materiálů je zaměřen na seniory s názvem Rozcestník pro seniory. Má podobu brožury, která dává tipy, doporučení atp. Lze ho ale současně chápat jako výukový materiál. Odkaz na rozcestník: https://nukib.cz/download/vzdelavani/rozcestniky/Rozcestn%C3%ADk%20pro%20seniory.pdf

 ********

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost připravil rovněž interaktivní knížku příběhů Vanda a Eda v Onl@jn světě - autorka Mgr. Petra Sobková. Kniha je připravena pro mateřské školy, ale je využitelná i pro knihovny. Malé děti se prostřednictvím příběhů seznamují s internetem a problematikou bezpečnosti. Pro lektory jsou připravené i metodické podklady. Vše je zcela bezplatně a bez nutnosti se někam registrovat nebo přihlašovat. Vše je dostupné a rozepsané zde: https://www.nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1388-vanda-a-eda-v-onlajn-svete-miri-do-skolek/ 

 *******

Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně lze pomocí metody ROI (Return of Investment). Informace o projektu i metodickou příručku ke stažení naleznete na webu Městské knihovny v Praze, která je jedním z řešitelů projektu.

 ********

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven funguje při Moravské zemské knihovně v Brně. Pokud chcete rekonstruovat či jakkoliv vylepšovat prostory knihovny, potřebné informace včetně inspirativních fofografií naleznete na https://mcvrk.mzk.cz/.

 ********

Knihovnický institut NK ČR připravil metodickou příručku Připravujeme změnu knihovního softwaru. Jejím cílem je předložit pracovníkům knihoven informace a náměty potřebné k rozhodování o tom, jaký knihovní software a způsob jeho provozu je pro jejich knihovnu vhodný, a pomoci jim naplánovat potřebné kroky směřující k hladkému průběhu změny (nebo zavedení) softwaru.

Příručka se skládá ze dvou částí – z hlavního textu a z příloh. V hlavním textu je problematika změny knihovního softwaru uchopena jako projekt. Přílohy obsahují informace, které se změnou knihovního softwaru úzce souvisejí a mohou při výběru softwaru hrát důležitou roli.

Autorkami příručky jsou Eva Cerniňáková a Linda Jansová.

Příručka je k dispozici v online podobě, aby bylo možné ji podle potřeby snadno aktualizovat. Kromě prohlížení si ji lze také vytisknout a stáhnout v různých formátech (TXT, PDF, ODT, EPUB).

Příručku najdete na adrese https://prirucky.ipk.nkp.cz/ (na úvodní stránce jsou zároveň doplněny odkazy na vybrané další metodické příručky pro knihovny; web zároveň do budoucna může sloužit jako platforma pro tvorbu a zveřejnění dalších metodických příruček).

 ********

Knihovnám

Program e-mailem

Vytisknout stránku
V bývalé továrně přečti co tě napadne Mapa stránek   English

2012 © Knihovna města Hradce Králové | Webdesign & SEO eStudio.cz